Sådan oplever Lone at være frivillig på Vinterherberget:

  Lone som vært ved krydstogtanløb i Aarhus juli 2019, fotograf: Per Bille

   

   English version below 

   

  Sådan oplever Lone at være frivillig på Vinterherberget:

   

  Vinterherberget holder til på det tidligere Amtssygehus, og er primært for Østeuropæer. Nogle taler og forstår lidt dansk, ellers er det mest engelsk.

   

  Som nattevagt møder der altid 2 personer, dvs. der er altid hjælp fra den person jeg er sammen med.

   

  Alle brugerne skal fremvise deres tasker før de kommer ind. Hvis der er spiritus, bliver dette konfiskeret, da ingen må drikke spiritus på Vinterherberget. Nogle vælger at give sagerne til os, så står det blot på kontoret til næste morgen. 

   

  Når man møder ind til nattevagten kl. ???? er de fleste gået i seng, og for det meste sover alle. Når aftenvagterne er gået hjem, har vi en rutine med at kikke til køkkenet og lige ordne lidt. Her må brugerne ikke komme.

   

  Dernæst bliver man enig med makkeren om, hvem der først går ind for at sove. Herefter er der måske lidt vasketøj, der skal fra vaskemaskinen til tørretumbleren. Reden har sænket sig, og nu kan man læse, strikke, ”lege” på ipad’en og nogle laver lektier eller andet arbejde. 

  Efter aftale, så skifter man så den næste kan sove. 

   

  Den som sover først, begynder at fremstille morgenmad kl. 6.30 (den som sover, står typisk også op). 

  Vi laver kaffe, the-vand osv. og stiller det på et rullebord med krus, tallerkner. VI får dejligt brød fra en bager, som vi luner i ovnen – og der er ost, pålæg, marmelade osv. Vi rydder op efter morgenmaden igen.

  Vi har naturligvis mundbind og handsker på når vi serverer morgenmad, det får vi af herberget!

   

  Kl. 7 banker vi på værelses-dørene, og brugerne står op stille og roligt, og herefter får de deres morgenmad.

   

  Kl. ca. 8.30 forlader vi herberget, vi låser døren og går hjem. Alle brugerne ved at de skal være ude, så der er ingen problemer der. 

   

  Jeg har været på Vinterherberget hele sidste vinter og indtil nu. Jeg føler mig tryg ved at være frivillig, ved at være nattevagt og ved at være blandt brugerne af Vinterherberget. Jeg hygger mig både med dem, og den frivillige makker jeg er sammen med. 

  Jeg er ALDRIG alene, det er et krav at der SKAL være 2! Hvis nu der sker noget med brugerne. 

  Jeg har ca. en nattevagt 1 gang per uge – men det er også ok med 1 vagt hver anden uge.

  Det er ikke meget man ser til brugerne, da de jo sover når man kommer  De er flinke og høflige. Der har aldrig været noget med dem når jeg har været der.

   

  Kontakt

  Facebook Side: https://www.facebook.com/AarhusVinterherberg

  Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/126480997514144/

  Ring eller skriv til Søren Christensen på swcfdf@gmail.com eller tlf. 29 10 93 03 / 86 74 18 28

   

  Fakta

  Dette er et nødherberg der har åbent i perioden 15. november 2020 til 31. marts 2021

  Det er lavet særligt for hjemløse migranter med lovligt ophold i Danmark, da de ikke har mulighed for at overnatte på de tilbud, der ellers er til hjemløse. Dvs. hjemløse med dansk statsborgerskab har ikke mulighed for at sove på dette herberg, men bliver henvist til Kirkens Korshærens døgnvarmestue.

  Herberget har åbent i tidsrummet 20.30 - 08.00. Der er fordeling af sengepladser kl. 21.30. Herberget har 22 sengepladser i alt.

  Herberget er drevet af Blå Kors, Kirkens Korshær, Røde Kors, Folkekirken i Aarhus og Aarhus Kommune.

  Det er i høj grad baseret på frivillig arbejdskraft, så hvis du er interesseret i at være frivillig er du meget velkommen til at kontakte os. Den daglige leder er: Søren Christensen 29109303 / swcfdf@gmail.com Adresse: Tage-Hansens Gade 2 bygning 11 8000 Aarhus C

   

  Lone’s experience as a volunteer at Vinterherberget

   

  Vinterherberget is a homeless shelter situated at the former County Hospital and is primarily for Eastern Europeans. Some of them speak and understand a little bit of Danish, but mostly we communicate in English.

   

  On the night shift, there is always 2 people which means that I can always get help from the person I am with.

   

  All the homeless must show their bags before they can come inside. If they are carrying any alcohol, it will be confiscated as it is not allowed to drink alcohol at the shelter. Some choose to hand it over to us, willingly, and we will simply keep it in the office until the next morning.

   

  When you meet for the nightshift, most of them have gone to bed and for the most part everyone sleeps. When those on the evening shift have gone home, our routine is to check on the kitchen and clean up a little. The homeless people coming to the shelter are not allowed here.

   

  Next, you decide with your partner who sleeps first. Maybe, there is some laundry that needs to be moved from the washer to the dryer. With the peace and quiet of everyone else sleeping, you can relax with some reading, knitting, playing on the ipad – some do homework or other work.

  Eventually, you switch so the other one can sleep.

   

  The one who sleeps first, gets breakfast ready at 6.30 (the one sleeping usually gets up, as well).

  We make coffee, water for tea etc. and set everything on a rolling table along with mugs and plates. We get bread from a baker which we heat in the oven – and there is cheese, cold cuts, jam etc. We clean up after breakfast.

  Of course, we are wearing facemasks and gloves when we serve breakfast. The shelter makes sure we have them!

   

  At 7.00 we knock on all the bedroom doors and the people staying at the shelter get up to get their breakfast.

   

  We leave the shelter at 8.00, we lock the door and go home. All the homeless know that they have to be out by then so there are never any problems.

   

  I have been at Vinterherberget all of last winter and up until now. I feel safe being a volunteer, being on the nightshift and being among the homeless of the shelter. I have fun with them, and with the other volunteer I am partnered with.

  I am NEVER alone; it is required that there HAS to be 2 of us! If something were to happen.

  I have approximately one nightshift per week – but it is also OK with one shift every other week.

  You do not see the homeless people coming to the shelter a lot, as they are sleeping when you get there. They are kind and polite. I have never had any issues with them while I have been there.

   

  Contact

  Facebook Page: https://www.facebook.com/AarhusVinterherberg

  Facebook Grop: https://www.facebook.com/groups/126480997514144/

  Write or call Søren Christensen at swcfdf@gmail.com or tel. 29 10 93 03 / 86 74 18 28

   

  Facts

  This is a shelter which is open in the period between November 15 2020 and March 31 2021

  It has been created specifically for homeless migrants with legal residence in Denmark because they are not able to stay at other places available to the homeless. That is, homeless people with Danish citizenship cannot stay at this shelter but are referred to Kirkens Korshær’s shelter.

  The shelter is open from 20.30 – 08.00. Beds are distributed at 21.30. The shelter has a total of 22 beds.

  The shelter is run by Blue Cross, Kirkens Korshær, Red Cross, Folkekirken in Aarhus and Aarhus Municipality.

  It is very dependent on volunteers so if you are interested in being a volunteer, you are very welcome to contact us. The daily manager is: Søren Christensen 29 10 93 03 / swcfdf@gmail.com / Address: Tage-Hansens Gade 2 bygning 11 8000, Aarhus C